بخش های اداری آزمایشگاه پارسه

بخش پذیرش

امور مشترکین و تشکیل پرونده الکترونیک

بخش بیمه ها

بخش جواب دهی

آزمایشگاه در بخشهای متفاوت با نام های جواب دهی، پذیزش و بیمه ها و امورمشترکین ، خدمات اداری را به شما ارائه می دهد و همواره می کوشد به بهترین نحو آن را انجام دهد.
بخش جواب دهی: در این بخش جواب ها به صورت آنلاین یا فیزیکی ارائه می شود.
بخش پذیرش: همکاران ما در تلاش هستند که با سرعت و دقت هر چه بیشتر بیماران را پذیرش کنند.
بخش بیمه ها: آزمایشگاه ما با بیمه ها همکاری می کند تا شما مراجعه کننده ی محترم با آرامش خاطر به این مرکز مراجعه کنید.
بخش امورمشترکین: همکاران ما در این بخش با صدور کارت ویژه اشتراک و تشکیل پرونده الکترونیک برای بیماران ، برخورداری از مزایای ویژه مشترکین برای ایشان را در مراجعات بعدی فراهم می نماید .
نتایج آخرین نظرسنجی مراجعین